Ambient Lounge - verdensledende merkevare innen sakkosekk, modulsofa og hundeseng

Alla försäljningsvillkor måste godkännas av kunden innan betalning sker. Detta inkluderar leverans, återbetalnings- och reklamationsvillkor.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som särskilt avtalats mellan parterna företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna

Säljare är Ambient Lounge Norge AS, Organisationsnr: 916815700, kundeservice@ambient-lounge.no, tel. +47 403 34 453, och benämns nedan säljare/säljare.

Köparen är den konsument som gör beställningen och kallas nedan  köparen/köparen.

3. Pris

Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Merkostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska inte stå för köparen.

4. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg. .

5. Betalningen

Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Klarna betalningsmetoder

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi följande betalningsmetoder. Betalning går alltid direkt till Klarna.

  • Faktura: Förfallodatum är 14 dagar från det att varan skickats ut. Du hittar fakturavillkoren här.
  • Konto: Klarna Konto är en kreditram från Klarna som ger konsumenter möjlighet att betala sina köp i månatliga avbetalningar på 1/24 (minst 95 NOK) av det totala beloppet. Du hittar mer information om Klarna Konto, samt allmänna fakturavillkor och standardiserad europeisk information om konsumentkrediter här.

Här hittar du mer information om Klarna, och här du kan läsa deras användarvillkor. Användningen av sådan information regleras i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.

För att kunna erbjuda dig att använda Klarnas betalningsmetoder måste vi dela viss information om dig med Klarna. Detta sker endast om du väljer Klarna som betalningsmetod. Klarna använder informationen för att bedöma om du är kvalificerad att använda deras betalningsmetoder. De uppgifter som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt orderinformation såsom betalningssätt, frakttyp, beställningsuppgifter och liknande.

Användningen av sådan information regleras i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.

6. Leverans

SACCOSEKK COVER + SACCOSEKK FYLLNINGSMASSA (Funnelweb System)

Vårt leveransalternativ säkerställer transparent och fri frakt för hela din beställning.

Det tar i genomsnitt 5-12 arbetsdagar att leverera produkter till våra kunder. När leveransen skickas via Postnord eller Postens Norgespakke får du ett mejl med ett spårningsnummer, så att du kan följa leveransens framsteg. Vi erbjuder även lokal leverans genom vår egen eller tredje parts leveranstjänst.

Leveransmetoden avgör hur du tar emot produkten. Locket och fyllmedlet skickas vanligtvis separat. Med Funnelweb System för att hjälpa är det dock lätt att sjunka in i full komfort efter en snabb påfyllning av ryggsäcken. Detta system låter dig fylla påsen till önskad nivå. För frågor relaterade till fyllningen, tveka inte att kontakta oss eller besöka vår informationssida om fyllning. Ofta får du tillräckligt med pärlor för att fylla din kappsäck till bredden, och ofta kommer du också att sitta kvar med lite extra efter detta.

Om vi ​​väljer lokal leverans via egen eller tredjepartstjänst kommer produkten att levereras helt fylld. Då är sittsäcken klar att användas direkt ur förpackningen, och du slipper besväret med ytterligare uppackning och hantering av extra förpackningar. Säckväskan kommer redo för avkoppling, och du kan ställa den där det passar i hemmet.

Om du vill kontakta oss angående din beställning, använd e-postadressen kundeservice@ambient-lounge.no och ange ditt ordernummer, eller ring oss på +47 403 34 453

Det finns fyra punkter som är viktiga:

1. Om du beställer från ett land utanför Norge står du för importskatter och andra kostnader relaterade till frakt över nationsgränser. Detta är ditt ansvar och inte Ambient Lounge Norges. 
2. Du bör se till att du kan vara tillgänglig på angiven adress när produkten levereras. Det kan till exempel vara en hemadress eller en arbetsadress. Posten kommer att kontakta dig för att ställa in leveransen.
3. Vid akuta leveranser eller speciella behov, vänligen ring oss så hjälper vi och hjälper dig gärna med dina behov. Ytterligare kostnader för 24-48 timmars service kan tillkomma. 
4. Om du överväger att returnera en produkt, läs vår returpolicy, kontakta oss så att vi kan ge dig rätt returadress för produkten.

7. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

8. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen.

Köparen ska meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjat löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses vara uppfylld om anmälan skickas före periodens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev).

Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter den ursprungliga periodens utgång om säljaren inte före avtalets ingående informerar säljaren om att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren ser till att lämna uppgifterna under dessa 12 månader, löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnats. Köparen står för de direkta kostnaderna för att returnera varan. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten. En extra kostnad på 200 NOK kan tillkomma för nödvändig tvätt av återlämnade hundsängar.

Köparen kan prova eller prova varan på ett korrekt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten går förlorad. Om undersökningen eller provningen av varan går utöver vad som är rimligt och nödvändigt, kan köparen hållas ansvarig för eventuellt minskat värde på varan.

Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren fått besked om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen till dess att han mottagit varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har skickats tillbaka.

9. Försening och utebliven leverans - köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Vid anspråk på utebliven befogenhet bör underrättelsen vara skriftlig (till exempel e-post) av bevisskäl.

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Elevation

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

10. Fel i varan - köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prisreduktion

Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Elevation

Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

11. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. , beroende på omständigheterna håll varan returneras, efterfrågan uppfyllelse av avtalet, kräva avtalet Uppfostrad såväl som efterfrågan ersättning från köparen. Säljaren kommer också att kunna kräva, beroende på omständigheterna ränta vid försenad betalning, inkassoavgift och en rimlig sådan avgift för ej levererade varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Elevation

Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen, som då kan bli avgiftsskyldig enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor

Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utgifter för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

12. Garanti

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens rätt att reklamera och reklamera vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

13. Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

14. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Konsumentrådet för medling. Konsumentrådet finns på 23 400 500 eller www.forburkerradet.no.

top-navigate-icon.png